هنگامیکه موانع بر می خیزند، شما مسیر خود را عوض می کنید، نه تصمیم خود را.
“زیگ زیگلار”
جملات انگیزشی
جملات انگیزشی
keyboard_arrow_up