آزمون STEP6

۴۰۰,۰۰۰ 
آزمون STEP6
زمان: ۰۰:۴۸:۰۰
۴۰ سوال
۴۶ شرکت کننده
۴۰۰,۰۰۰ 

توجه:

*مرور گوارش.مرور نفرولوژی.فارماکولوژی مرتبط.پاتولوژی مرتبط.اورولوژی.ارتوپدی

*تعداد سوالات: ۴۰ سوال.

  • مرور گوارش: ۵ سوال
  • مرور نفرولوژی: ۵ سوال
  • فارماکولوژی مرتبط: ۳ سوال
  • پاتولوژی مرتبط: ۶ سوال
  • اورولوژی: ۱۰ سوال
  • ارتوپدی: ۱۱ سوال

*مدت پاسخگویی به آزمون ۴۸ دقیقه می باشد.

*آزمون دارای نمره منفی می باشد (هر ۳ جواب غلط ۱ جواب صحیح را حذف خواهد کرد).


keyboard_arrow_up