جوری که شما به مردم نگاه می کنید، همان جوری است که با آنها رفتار می کنید.
“زیگ زیگلار”
جملات انگیزشی
جملات انگیزشی
keyboard_arrow_up