تو نیاز به هیاهو نداری،
نیاز به اثبات خودت به دیگران نداری،
میدونم چقدر این مسیر برات باارزشه،
نیازی نیست به دیگران خودت را ثابت کنی.
خودت را به “خودت” ثابت کن.
جملات انگیزشی
جملات انگیزشی
keyboard_arrow_up